Wiz Khalifa - Stayin Out All Night

I had so much champagne up in the club
And I ain't come up here and I ain't looking for love
I'mma leave all my problems out on the floor
I'mma drink ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.