Kaskade - I'll Never Dream I'm in Love

Word's can mean or mislead
Laying the heart on the line.
For that second, you believe
A life without him, you'll survive
I try

I'm asleep but I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.