Teyana Taylor - Maybe

Maybe maybe it's the money
Baby maybe not!
Maybe I fell in love with you on the spot
Never mind, keep it G
I told you different at the top
Maybe never...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.