Gregor Meyle - Ich glaub an Dich

Die Sonne geht auf, strahlt dir ins Gesicht
und du atmest, mein Gott du atmest
Es steckt noch Leben in dir
Es geht dich nicht auf, lass dich nicht...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.