Gregor Meyle - Hier spricht dein Herz

Komm schon
Es ist nicht alles ungerecht
Und es scheint so
Als wärst du noch zutiefst verletzt

Wenn mans genau nimmt geht's dir gut
Und du l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.