Gregor Meyle - Schau mich nicht so an

Liebe gibt's an jedem Ort,
für manche bleibst ein fremdes Wort.
Liebe kann geduldig sein
wer keine kriegt wird schnell gemein.
Und ohne Sie wär's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.