Gregor Meyle - Turn It into Something Special

There's a voice inside our soul
Calling out so we don't fall
Nothing's lost that can't be found
Ain't a thing you can't get 'round

Turn it into somet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.