Naughty Boy - Top Floor (Cabana)

I can see the city life
From where I stand on the top floor
But I'm not sure if I'm dead
I raise my hands to the clouds
To check if heaven is with...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.