Johnnyswim - Live While We're Young

Save a place at the table
For your daughter and son
We'll be on that highway
Fading quick like the sun

Didn't you stay up l ate waiting
Oh we'v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.