SZA - HiiiJack

Go forth, spread the news
I'm liberated
Go on, cut the rope
I know you hate it
Two knives, no fork
Wonder who'd make it?
I lose for you, I choos...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.