Steve Aoki - Boneless

Hey, you got me woke up,
The way you roll that
Sticky like okra
Just let me coach ya
Show you 'bout my coacher
It's the late night show like Opra...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.