The Muppets - Together Again

Together again, again
Gee, it's good to be together again, again
I just can't imagine that you've ever been gone
It's not starting over, it's just goi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.