Young Money - Back It Up

Where the bad bitches at, gon' smoke?
Where the bad bitches at, gon' drank?
Where the bad bitches at that twerk?
Put them weak bitches out that can't
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.