Timbaland - Magic Hotel

Timbo! Karl Wolf!
Come on now! Come on now!
Come on now! Come on now!

Yeah

Girl shake it, shake it
Come on now
Girl shake it, shake it
C...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.