Ironik - Tiny Dancer (Hold Me Closer)

You're my star, my light, my whole entire life
Without you it's blurry, and I can't see why
My friends say James are you feeling alright?
And I jus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.