Madonna - Susan MacLeod/Into the Groove

And you can dance
For inspiration
Come on
I'm waiting

[Chorus]
Get into the groove
Boy you've got to prove
Your love to me, yeah
Get up on y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.