ScHoolboy Q - Man of the Year

Y-y-y-yeah

Bruh I see, girls everywhere
Titties, ass, hands in the air
It's a party over here
Shake it for the man of the year
Uh ma-man of the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.