T.I - King Sh*t

Oh this a hit nigga
With no words on it

I got on two chains, but, no, I ain't Tity Boi
I'm dream chasin', but I ain't from Philly boy
Bitch bad, and ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.