J Balvin - Bajo La Luna

Házme el amor como si me odiaras
Y bésame como si me extrañaras
Tan sólo deja tu huella en mi cama
Y que las sábanas ardan en llamas

Es que me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.