Prince Royce - Already Missing You

Driving all night just to say goodbye
Windows down, hearing the wind
Hang up the phone but I'm feeling all night
Empty pillows, 2 AM

I cannot pretend...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.