The Letter Black - Pain Killer

I'm killing pain
In the name of love
I'm fearless of what you can do to me
I'm hiding all my tears
Even though I wear them on my sleeve
I can't erase ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.