Danny Fernandes - Fly Again (Broken Wings)

Lonely Days
Why did I give my life to you (Oh no)
And I'm in so much pain
All the shit that you put me through

Oh no no
When you shot me down I was h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.