Big Sean - Toyota Music

Hella cheese, hella trees, LSD
Selling D, feeling like the 70s
Getting paid like we seventy

Float around my town like it's the motherfucking seven se...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.