Chris Young - We're Gonna Find It Tonight

This ain't no candlelight
Warm glass of wine night
It's more a whiskey water
Drink that's on the rocks kind
Let's crank the radio
Get this truck on in...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.