Chance The Rapper - Lost

My druggy
Love me
When I'm ugly
Hug me
When I'm bummy, scummy
I'm your hubby
Let's get lost, let's get lost

Damn I'm in so deep
Probably cau...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.