Stephen Kellogg - Ingrid's Song

Ingrid's song, Ingrid's song
From this place she now is gone
No location in the heavens she can't reach
Goodbye sister, goodbye mom
You were kind...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.