Wale - 88

Yeah
So it's on me
I copped threes for the whole team
Now we at the top
MJ, 88, and I ain't ever gonna stop

Carolina blue kicks
Hottest nigga on your...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.