Selena gomez - Tell Me Something I Don't Know

Everybody tells me,
That it's so hard to make it,
Yet so hard to break it,
And there's no way to fake it,
Everybody tells me that it's wrong what I'm ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.