Fler - Meine Farbe

Ich hol' die Waffe raus
Zieh den Schlitten durch
Laufe in die Bank hinein mittendurch
Kenne keine Skruppel Krimineller
Ich bin Bad Boy nicht wie d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.