Stephen Kellogg - I Don't Want To Die On the Road

From Jackson Browne to Levon Helm, to all the things I care about
It took a while but I found out the truth
If nothing gold can ever stay you take t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.