Colm Wilkinson - Bring Him Home (Les Misérables)

God on high, hear my prayer
In my need, you have always been there
He is young, he's afraid
Let him rest, heaven-blessed
Bring him home
Bring him home...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.