Wale - Back 2 Ballin'

You niggas serving up a bad batch, too much bakin' on it
Bakin' on it, bakin' on it
As-salamu alaykum, homie
Got it, whip it, lost it, flip it
Now a n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.