Future - Hood Rich Anthem

All I rock is polo, dollar sign my logo
Then I drop the top, on my car call it porno
Yeah I'm the realest, you can ask your bm
Shawty I'm the shit,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.