Macklemore - Jimmy Iovine

I put my life on the line
I roll them dice and I'm fine
'Cause all I ever dreamt about was makin' it
They ain't giving it, I'm taking it

I'm taking i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.