Paul Wall - Flow (All Gold Everything)

By: Boe Araya ,Yeah, I come through sippin pepsi blue, booo
I go better than Maya Angeluo and skip to my lou, skip on these nuts fo show kid, while I ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.