John O’Callaghan - Big Sky (Agnelli & Nelson Remix)

I know this silence, been here before.
I'm walking blinded through your door.
This is a sense of things to come,
This innocence... oh, oh.

Breat...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.