Cassie - Diced Pineapples

Hello?
What you doin' tonight?
Oh shit

Shawty so cold, pussy winter fresh
Reservations to eat and you my dinner guest
Shawty clean up nice, nev...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.