Kendrick Lamar - 1Train

Feeling like a vigilante or a missionary
Tell my A$AP killers get they pistols ready
Send 'em to the cemetery with obituaries
Don't be scared nigga...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.