2pac - Unchained (The Payback / Untouchable)

Am I wrong, 'cause I wanna get it on, till I die
Am I wrong, 'cause I wanna get it on, till I die
Get it on, till I die, get it on, till I die
Y'al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.