Eddie Redmayne - ABC Cafe/Red and Black

The time is near
So near it's stirring the blood in their veins!
And yet beware
Don't let the wine go to your brains!
We need a sign
To rally the peop...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.