Skylar Grey - C'mon Let Me Ride

If you got a sweet tooth,
You can taste my watermelons
If the swing set bores you
I can show you all my talents
I can wear a tail, like all the b-tche...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.