A Band of Bitches - Noreste Caliente

Disculpa, cómo llego a Monterrey
Hasta mero arriba, a la derecha compadrito

Cuarenta y cinco grados y un chingo de cervezas
Y un montón de sombre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.