Kendrick Lamar - Bitch, Don't Kill My Vibe

I am a sinner
Who's probably gonna sin again
Lord forgive me
Lord forgive me
Things I don't understand
Sometimes I need to be alone
Bitch don't ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.