Machine Gun Kelly - Save Me

From the bottom of the ash I rose, yeah
To the top I go Where I’m from its cold
But I don’t need this coat, keep my sleeves rolled
Got my city’s area ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.