Marteria - Autoboy

Ich kann sehen, du bist glücklich
Wie du fährst - ohne Rücksicht
Ich glaub ich kenn diesen Ort
Ich glaub ich kenn sie vom Sport
Du parkst direkt v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.