Israel & New Breed - More Than Enough

Oh-oh-ohhh
I'm living in the overflow
Oh-oh-ohhh
Expect the supernatural
Oh-oh-ohhh
I'm living in the overflow
I'm ready for a miracle
For you ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.