Eminem - Medicine Ball

Oh, my goodness
What have I done (oh no)
I can't believe it
It's like I've got the whole world
In my palm
And I'm ready to drop bombs

Welcome to the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.