Eminem - 3 AM

There is no escaping (Yo)
There's no place to hide (Ayo)
You scream, "Someone save me!" (Yo)
But they don't pay no mind (Ayo)
Goodnight, goodbye! ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.