Mavado - Aktion Pak

Seh dem ago diss who
Seh dem ago diss me
Chatty mouth dat man
Dem bad like me
A chat dem a chat
Yap dem a yap

Gullyside wi a action pak
Wi no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.