Eddie Jefferson - I Cover the Waterfront (Back in Town)

I cover the waterfront,
I'm watching the sea,,
Will the one I love,
Be coming back to me?

I cover the waterfront,
In search of my love,
And I'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.